Stav objednávky
Informácie
Zákaznícka linka
02/6820 4415

Reklamačný poriadok

  1. Zákazník je povinný si fotoslužbu skontrolovať ihneď pri prevzatí. Zákazník má právo si fotoslužbu neprevziať, ak je na nej alebo na jej obale v čase prevzatia viditeľné mechanické poškodenie alebo ak je fotoslužba neúplná. Podmienkou úspešnej reklamácie je však spísanie reklamačného protokolu na Slovenskej Pošte, alebo so zamestnancom predajne CEWE a.s. alebo partnerskej zberne, alebo musí fotoslužbu odmietnuť prevziať.
  2. V prípade ďalšieho reklamačného postupu platí Reklamačný poriadok Zhotoviteľa, ktorý sa nachádza na webovej stránke www.cewe.sk.
  3. V prípade, ak reklamovaný nedostatok bol spôsobená Zákazníkom (napr. ak vyvolané fotografie neobsahujú obrazový záznam, ktorý údajne poskytol Zhotoviteľovi na vyvolanie (tzv. stratené fotografie), je na Zákazníkovi, aby preukázal, že ich riadne doručil/odovzdal Zhotoviteľovi za účelom vyvolania fotografií), najmä neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia fotoslužby na iné než určené účely, nevhodným skladovaním, neodbornou montážou, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebovaním vzniknutým obvyklým používaním, nadmerným zaťažením výrobku (v rozpore so všeobecne záväznými alebo inými predpismi, príp. s odporučením výrobcu), Zákazník sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Zhotoviteľ nezodpovedá za reklamované nedostatky spôsobené Zákazníkom, ako ani živelnou pohromou, či inou vyššou mcou.
  4. Zhotoviteľ zodpovedá voči Spotrebiteľovi za nedostatky fotoslužby v súlade s ustanoveniami §§ 645 – 649 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Záručná doba v zmysle § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení je 24 mesiacov.
  5. Dopravu reklamovanej fotoslužby na posúdenie do sídla Zhotoviteľa CEWE a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava zabezpečí Zákazník cez SP. Náklady na dopravu hradí v plnej výške Zhotoviteľ.

Spoločnosť so sídlom: Galvaniho 7/B, Bratislava 821 04, IČO: 31 395 937, DIČ: 2020349034, IČ DPH: SK2020349034, adresa elektronickej pošty: digital@cewe.sk, telefónne číslo: 02-68204415, číslo faxu: 02-682014423, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 842/B.