obchodne podmienky
 • Všeobecné obchodné podmienky - foto produkty

  § 1 Platnosť
  Pre obchodný vzťah medzi CEWE a.s. Slovakia a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 2 (ďalej len CEWE a.s.) a objednávateľom platia výhradne nasledujúce obchodné podmienky v znení ako sú uvedené na Internete v čase objednávania. Za účelom on-line objednávania si objednávateľ mâže tieto všeobecné obchodné podmienky uložiť vo svojom počítači a/alebo vytlačiť. CEWE a.s. používa pre realizácie Online-Fotoservisu infraštruktúru a software firmy CEWE AG & Co. OHG. Za účelom spracovania objednávok sa firme CEWE AG & Co. OHG ďalej postúpia iba tie osobné údaje a obrazové údaje, ktoré sú potrebné pre riadne spracovanie objednávky.

  § 2 Zmluvný partner
  Zmluvným partnerom objednávateľa je firma CEWE a.s. Slovakia a.s. so sídlom v Bratislave.

  § 3 Uzavretie zmluvy
  Objednávateľ zadal CEWE a.s. objednávku na výrobu digitálnych fotografií, fotoproduktov (ďalej: "tovar"). Zmluva sa považuje za uzavretú po tom, ako CEWE a.s. potvrdí prostredníctvom e-mailu objednávku, ktorú firme CEWE a.s. zadal objednávateľ cez internet.

  § 4 Ceny
  Dodávka tovaru sa uskutoční za ceny, ktoré sú platné v deň uzatvorenia zmluvy, tak ako sú uvedené na danej webovej stránke. Cena obsahuje hodnotu objednávky, poplatok za spracovanie dát a prepravné náklady /poštovné/ vrátane všetkých daní a iných súčastí ceny. Za každú produktovú skupinu /napr.fotografie a fotodarčeky/ sa účtuje zvlášť poplatok za spracovanie dát /poštovné/. Všetky ceny sa rozumejú v eurách (EUR). Cena zahŕňa v súčasnosti platnú daň z pridanej hodnoty (DPH). Ceny počas akcií sú v cenníku na internetovej stránke už zobrazované ako akciové.

  § 5 Právo zrušenia, právo vrátenia
  Právo zrušiť objednávku je vylúčené vzhľadom na to, že fotografie a fotoprodukty sú vyhotovené podľa požiadaviek objednávateľa a boli prispâsobené výlučne pre jeho osobnú potrebu.

  Zmeny a taktiež storno už prijatých objednávkach na spracovanie, nie je možné uskutočniť zo strany výrobcu - CEWE a.s. Odoslaná objednávka na spracovanie je už záväzná.

  § 6 Dodanie, odoslanie
  Dodanie alebo prevzatie objednávky sa vykoná v súlade s ustanoveniami, ako sú uvedené na webovej stránke, pokiaľ sa medzi objednávateľom a CEWE a.s. nedohodne inak. Firma CEWE a.s. je oprávnená uskutočniť čiastočné dodávky.

  Všetky foto-produkty je možné dodať iba v rámci Slovenskej republiky. Pri objednávke râznych formátov fotografií v jednej zákazke sa dodací termín mâže predĺžiť.

  Omeškanie dodávky zo strany CEWE a.s. neoprávňuje objednávateľa na náhradu škody.

  V prípade, že sa dohodlo vyzdvihnutie objednávky, je objednávateľ povinný vyzdvihnúť tovar čím skâr po vyhotovení vo filiálke alebo adresu, ktorú určil počas objednávky. Vyhotovené objednávky je možné vyzdvihnúť max. do 3 mesiacoch odo dňa vyhotovenia objednávky. Po tomto termíne budú zákazky automaticky skartované. V prípade, ak nastanú neočakávané okolnosti, ktoré zabránia výrobcovi /CEWE a.s./ zhotoviť a dodať foto-produkt v dodacej lehote, má výrobca právo primerane predĺžiť termín dodávky alebo od zmluvy odstúpiť. Ani v jednom prípade nenesie výrobca zodpovednosť za vzniknuté škody.

  Neočakávané okolnosti sa považujú napríklad akcie, technické závady v laboratáriu, Vianočná sezána atď.

  § 7 Platba
  Platba za objednávku sa uskutoční na filiálke alebo na Slovenskej pošte, ktorú si určil objednávateľ ako adresu pre doručenie objednávky.

  § 8 Započítanie
  Započítanie zo strany objednávateľa nie je možné.

  §9 Výhrada vlastníctva
  Tovar zostáva vo vlastníctve CEWE a.s. až do úplného zaplatenie všetkých tovarov z jednej a tej istej objednávky.

  § 10 Záruka
  Tovar je vadný, ak nezodpovedá technickým štandardom digitálneho vyvolania a spracovania fotografie. Objednávateľ je povinný uplatniť zrejmé, bez osobitného prezerania nápadné vady bezodkladne pri dodaní tovaru, najneskâr však do dvoch týždňov od obdržania. Neskoršie uplatnenie zrejmých vád je vylúčené. Pri oprávnených reklamáciách má CEWE a.s. najskâr právo na náhradnú dodávku. Iba v prípade, že náhradná dodávka nie je možná alebo bude chybná, je objednávateľ oprávnený požadovať zrušenie zmluvy alebo zníženie ceny. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný vrátiť celý tovar. V ostatnom sa záruka riadi predpismi obchodného práva. Zodpovednosť za následné škody je vylúčená.

  § 11 Ručenie
  CEWE a.s. ručí za škody na tovare samotnom len do odoslania objednávky. Ďalšie nároky objednávateľa bez ohľadu na právny titul sú vylúčené. CEWE a.s. neručí za poškodenie alebo stratu údajov na nosičoch údajoch objednávateľa alebo na nosičoch CEWE a.s. alebo na elektronických prenosových cestách a v elektronických sieťach. CEWE a.s. neručí za vlastnosti produktov. Za prisľúbené vlastnosti ručí len vtedy, ak CEWE a.s. takýto prísľub poskytol výslovne a v písomnej forme. Vyššie uvedené obmedzenie ručenia sa nevzťahuje na prípad hrubej nedbalosti alebo úmyslu zo strany CEWE a.s.

  § 12 Ochrana údajov, zabezpečenie údajov
  Objednávateľovi je známe a súhlasí s tým, že osobné údaje potrebné na realizáciu zákazky /objednávky/ ako aj archiváciu sú uložené na nosičoch údajov. Výslovné súhlasí so zisťovaním, spracovávaním a využívaním osobných údajov. Toto spracovanie sa deje s prihliadnutím na zákon o ochrane údajov. CEWE a.s. zaobchádza so všetkými údajmi dâverne. Objednávateľ má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. CEWE a.s. pri udelení zákazky predpokladá, že objednávateľ svoje záznamy zálohuje aj v čase po dodaní prác. CEWE a.s. údaje, ktoré jej poskytol objednávateľ, nezálohuje. Obrazové údaje, ktoré zaslal objednávateľ budú vymazané.

  § 13 Autorské práva, trestné právo
  Za obsah prenášaných obrazových súborov zodpovedá výlučne objednávateľ samotný. U všetkých prác prenesených na CEWE a.s., ako aj pri archivovaní obrazových údajov sa predpokladá, že objednávateľ vlastní potrebné autorské, značkové alebo iné práva. Následky z prípadného porušenia týchto práv nesie sám objednávateľ.
  Objednávateľ súčasne s udelením zákazky vyhlasuje, že obsah prenášaných obrazových súborov neporušuje trestné zákony, predovšetkým sa nim neporušujú predpisy proti šíreniu detskej pornografie. Ak by CEWE a.s. zistil porušenie tohto vyhlásenia, podá bezodkladne príslušné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní.

  § 14 Miesto plnenia, sídlo súdu a použité právo
  Miesto plnenia pre všetky záväzky zo zmluvného vzťahu je sídlo spoločnosti CEWE a.s. V právnym sporoch v súvislosti s obchodným vzťahom platí výlučne slovenský právny poriadok. Ak objednávateľ pri podaní žaloby nemá žiadne bydlisko alebo trvalý pobyt na Slovensku, je potom sídlom súdu Bratislava.

  § 15 Salvatorská klauzula
  Ak sú alebo sa stanú neplatnými jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok a/alebo doplňujúcej zmluvy, ostáva tým platnosť ostatných ustanovení nedotknutá.
  Platnými zostávajú pre obidve strany V prípade neplatnosti jedného jediného ustanovenia budú sa obidvaja zmluvní partneri usilovať s prihliadnutím na obojstranné záujmy dosiahnuť novú dohodu, ktorá sa bude čo najviac približovať ekonomickému účelu neplatného ustanovenia.

 • Obchodné podmienky

  vzťahujúce sa na kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu nachádzajúcom sa na webovom sídle CEWE a.s. *www.fotolab.sk


  1. Úvodné ustanovenia

  1.1 Tieto obchodné podmienky CEWE a.s. (ďalej len „CEWE a.s.“ alebo „Predávajúci“) sa vzťahujú na nákup tovarov - fotoaparátov a ich príslušenstva (ďalej len „tovar“) fyzickými alebo právnickými osobami (ďalej len „Zákazník“) prostredníctvom e-shopu Predávajúceho www.fotolab.sk.
  1.2 Ak je Zákazníkom Predávajúceho fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar na iný účel ako na podnikanie alebo výkon svojho povolania, považuje sa za spotrebiteľa.
  1.3 Orgánom dohľadu nad predajom tovaru CEWE a.s. prostredníctvom e-shopu www.fotolab.sk je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 821 05 Bratislava.
  1.4 Zákazník týmto súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky v platnom znení budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzavieranej medzi Predávajúcim a Zákazníkom ohľadom kupovaného tovaru na diaľku prostredníctvom e-shopu www.fotolab.sk. Právny vzťah z uvedenej kúpnej zmluvy sa ďalej riadi ustanoveniami Reklamačného poriadku, doplňujúcimi informáciami uvedenými na webovom sídle www.fotolab.sk a všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom v prípade spotrebiteľa a Obchodným zákonníkom v prípade podnikateľa, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákonom 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
  1.5 CEWE a.s. si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto obchodných podmienok je splnená umiestnením na webovom sídle www.fotolab.sk.
  1.6 Tieto obchodné podmienky sú platné od 15.10.2014 a v celom rozsahu nahrádzajú predchádzajúce „Všeobecné obchodné podmienky E-SHOP s fotoaparátmi“.

  2. Objednávanie tovaru

  2.1 Vytvorenie objednávky Zákazníkom je podmienené poskytnutím nasledovných údajov Zákazníka: (i) prihlasovacieho emailu, (ii) prihlasovacieho hesla, (iii) mena a priezviska fyzickej osoby, alebo obchodného mena právnickej osoby, alebo fyzickej osoby podnikateľa, (iv) adresy bydliska fyzickej osoby, alebo adresy sídla právnickej osoby, alebo fyzickej osoby podnikateľa, a (v) telefónneho čísla/mobilného telefónneho čísla. V prípade, ak Zákazník uvedie svoje IČO, má CEWE a.s. za to, že Zákazník nakupuje ako podnikateľ, a nie spotrebiteľ. Uvedené údaje budú Predávajúcim použité na vytvorenie konkrétnej objednávky tovaru Zákazníkom, následné plnenie kúpnej zmluvy a so súhlasom Zákazníka na priamy marketing vlastných tovarov a služieb, a súvisiacich podnikateľských aktivít. Predávajúci však poskytuje Zákazníkovi možnosť kedykoľvek jednoducho a bezplatne odmietnuť používanie uvedených údajov v čase ich získania, ako aj pri každej doručenej správe, ak takéto použitie predtým neodmietol.
  2.2 V deň odoslania objednávky potvrdí Predávajúci Zákazníkovi prijatie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty (tzv. potvrdzujúcim e-mailom).
  2.3 Zákazník týmto potvrdzuje, ak nie je v týchto obchodných podmienkach uvedené inak, že sa pred uzavretím kúpnej zmluvy spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie (internet) oboznámil s (i) hlavnými vlastnosťami tovaru v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru, (ii) jeho celkovou cenou, vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, o súvisiacich nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo ak ich nemožno vopred určiť, tak ako aj o tom, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky, (iii) platobnými podmienkami, (iv) dodacími podmienkami, (v) lehotou, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať tovar, (vi) informáciami o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov, (vii) informáciami o práve spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle článku 3 týchto Obchodných podmienok, pričom formulár na odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy tvorí Prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok, (viii) informáciou o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, (ix) informáciou o tom, kedy nemôže spotrebiteľ odstúpiť od kúpnej zmluvy (ods. 3.6 a 3.7 týchto obchodných podmienok), prípadne aj s informáciou o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, (x) poučením o zodpovednosti Predávajúceho za nedostatky tovaru podľa § 622-623 Občianskeho zákonníka v platnom znení. V prípade, ak Predávajúci poskytol vyššie uvedené informácie na trvanlivom nosiči (napr. v papierovej forme, e-mailom, na CD, alebo DVD), spotrebiteľ potvrdzuje, že boli pre neho čitateľné. Ak internet poskytuje obmedzený priestor na poskytnutie vyššie uvedených informácii, tak Spotrebiteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím kúpnej zmluvy oboznámil aspoň s informáciami uvedenými v pododsekoch (i), (ii) a (vii). Ostatné informácie sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie.
  2.4 Spotrebiteľ týmto výslovne potvrdzuje, že mu Predávajúci bezprostredne pred odoslaním objednávky výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne uviedol informácie uvedené v ods. 2.3 pododsek (i) a (ii). Spotrebiteľ odoslaním objednávky výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že jej súčasťou je povinnosť zaplatiť cenu. Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že Predávajúci na svojom webovom sídle www.fotolab.sk označil tlačidlo (funkciu) spojené s odoslaním objednávky ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“.
  2.5 Zákazník týmto potvrdzuje, že sa na webovom sídle Predávajúceho www.fotolab.sk najneskôr v okamihu začatia postupu vytvárania objednávky oboznámil s jasne a čitateľne formulovanými informáciami o prípadných obmedzeniach dodávky tovaru, ako aj o informáciach o spôsoboch platby, ktoré je možné použiť na úhradu tovaru.
  2.6 Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvalom nosiči bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru. Uvedené potvrdenie musí pritom obsahovať všetky informácie uvedené v ods. 2.3 týchto obchodných podmienok, ak ich už Predávajúci nesposkytol spotrebiteľovi pred uzavretím kúpnej zmluvy.
  2.7 Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal, a že s nimi v celom rozsahu súhlasí. Odoslaním objednávky Zákazník ďalej záväzne potvrdzuje, že si v dohodnutom termíne tovar odoberie. V prípade, ak si Zákazník neprevezme objednaný tovar (ani na to vopred Predávajúceho neupozorní), vyhradzuje si Predávajúci právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, a prípadne aj fakturovať Zákazníkovi paušálne náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky (tzv. storno-poplatok) vo výške 20% z jeho ceny. Zákazník má právo zrušiť objednávku písomne na adrese sídla CEWE a.s., alebo emailovou poštou na shop@cewe.sk. Ešte pred dodaním tovaru a uplynutím príslušnej dodacej lehoty má Zákazník právo zrušiť objednávku s tým, že Predávajúci má právo fakturovať Zákazníkovi paušálne náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky (tzv. storno-poplatok) vo výške 20% z jeho ceny. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Zákazníka, ktorý je pri nákupe tovaru spotrebiteľom, odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. v platnom znení (Poučenie o uvedenom práve Zákazníka obsahuje článok 3 týchto obchodných podmienok).
  2.8 Po odoslaní objednávky Zákazníkom je táto elektronicky zaevidovaná v systéme webového sídla Predávajúceho www.fotolab.sk. Predávajúci uvedené prijatie objednávky Zákazníkovi potvrdí emailom. Doručením uvedeného emailového potvrdenia (tzv. potvrdzujúceho emailu) o prijatí objednávky Zákazníkovi sa kúpna zmluva považuje za uzavretú. Predmetom uvedenej kúpnej zmluvy je dodanie v objednávke Zákazníka špecifikovaného tovaru za tam uvedenú kúpnu cenu, a za podmienok uvedených na webovom sídle www.fotolab.sk, týchto Obchodných podmienok, Reklamačnom poriadku a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

  3. Poučenie o uplatnení práva Spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy

  3.A Právo na odstúpenie od zmluvy:

  3.1 Zákazník, ktorý nakúpil tovar u Predávajúceho v pozícií spotrebiteľa (ďalej aj ako „Spotrebiteľ“), má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo (i) ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo (ii) ak tovar pozostáva z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo kusu. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  3.2 Spotrebiteľ je na odstúpenie od kúpnej zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok.
  3.3 Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa Spotrebiteľ zaväzuje o tomto svojom rozhodnutí informovať Predávajúceho jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) zaslaným na adresu sídla CEWE a.s., alebo na shop@cewe.sk. Na tento účel môže Spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 1.
  3.4 Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od uvedenej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od tejto zmluvy.

  3.B Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy:

  3.5 Po odstúpení od kúpnej zmluvy Predávajúci vráti Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Predávajúci ponúka. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď (i) bolo doručené oznámenie Spotrebiteľa o odstúpení od kúpnej zmluvy, a keď (ii) bol vrátený tovaru späť na adresu sídla CEWE a.s. alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Ich úhradu uskutoční Predávajúci rovnakým spôsobom, aký Spotrebiteľ použil pri svojej platbe, ak Spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  3.6 Spotrebiteľ berie na vedmie, že zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V tejto súvislosti CEWE a.s. vyhlasuje, že zhotovenie najviac 10-20 (testovacích) fotografií zakúpeným tovarom (fotoaparátom) zo strany Zákazníka bude považované za spôsob, ktorý je potrebný v maximálnej možnej miere na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti. V ostatných prípadoch, teda v prípade prekročenia uvedeného najvyššieho prípustného počtu vytvorených fotografií, nemá Zákazník právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy z dôvodu porušenia právnej zásady zneužitia práva (spotrebiteľa), ktoré sa zakazuje.

  3.C Zákonné výnimky z práva odstúpiť od kúpnej zmluvy:

  3.7 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy pri:
  a) predaji tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo
  b) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  c) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

  4. Dodacie podmienky

  4.1 CEWE a.s. sa zaväzuje dodať tovar v čo najkratšom termíne, najneskôr však v lehote 3 až 5 pracovných dní od uhradenia kúpnej ceny, alebo od prijatia objednávky Predávajúcim v prípade zvolenej úhrady kúpnej ceny na dobierku.
  4.2 V prípade tovaru na „objednávku“, t.j. ak Predávajúci nemá tovar na sklade, o čom Zákazníka vopred informoval, zaväzuje sa Predávajúci dodať objednaný tovar v lehote 30 dní.
  4.3 Tovar označený ako „akcia“, prípadne uvedený v sekcii „výpredaj“ a podobne má Predávajúci k dispozícii v obmedzenom množstve, teda len do vypredania zásob.
  4.4 V prípade, že vyššie uvedené dodacie lehoty nebude môcť CEWE a.s. z technických príčin dodržať, zaväzuje sa o tom Zákazníka bezodkladne informovať, a v prípade, že sa obe strany nedohodnú na predĺžení dodacej lehoty, zaväzuje sa Predávajúci v lehote 14 dní vrátiť Zákazníkovi kúpnu cenu za tovar alebo zálohovú platbu.
  4.5 Predávajúci využíva na dodanie tovaru služby zmluvného partnera, kuriérskej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (v skratke „DPD“). V sobotu, nedeľu a vo sviatky sa tovar nedoručuje. Nakoľko má vodič DPD naplánovanú trasu, na ktorej odovzdáva zásielky tovarov, nevie Predávajúci určiť presnú dobu doručenia tovaru. Z uvedeného dôvodu sa tovar doručuje na základe predchádzajúceho telefonického oznámemia vodiča DPD o čase dodania, pričom Zákazník je povinný zabezpečiť, aby bol v tomto oznámenom časovom rozmedzí v mieste doručovania tovaru buď sám osobne prítomný, alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby na prevzatie (a v prípade dobierky) prípadne aj zaplatenie tovaru. Zákazník má právo sa priebežne informovať o stave doručovania tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na ich webovom sídle www.dpd.sk.
  4.6 V období Vianoc, sviatkov a nepredvídateľných okolností môže dôjsť k predĺženiu dodacích lehôt. V prípade, že tovar nebol doručený a Predávajúci ani DPD Zákazníka nekontaktoval, zaväzuje sa Zákazník Predávajúceho o tom bezodkladne informovať za účelom objasnenia a prípadného odstránenia problému.

  5. Platobné podmienky

  5.1 V prípade odoslania objednávky so zvolenou úhradou vopred má Zákazník na výber možnosť zaplatiť kúpnu cenu buď prostredníctvom elektronického bankovníctva, alebo bankovým prevodom, alebo hotovostným vkladom na účet Predávajúceho. V prípade zvolenej úhrady v hotovosti pri dodaní na dobierku, je zákazník povinný zaplatiť doručovateľovi tovaru pri prevzatí tovaru.
  5.2 O prípadnej zmene ceny tovaru bude Zákazník informovaný ešte pred dodaním tovaru a má právo v tejto súvislosti zrušiť alebo zmeniť objednávku bez tzv. storno poplatku.
  5.3 Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH bez poplatku za doručenie (v skratke „poštovného“). Predávajúci účtuje Zákazníkovi poštovné vo výške 3,95 €.
  5.4 Úhradou sa rozumie moment pripísania platby na príslušný bankový účet Predávajúceho.

  6.1 Zákazník je povinný si tovar skontrolovať ihneď pri prevzatí. Zákazník má právo tovar neprevziať, ak je na ňom alebo na jeho obale v čase prevzatia viditeľné mechanické poškodenie alebo ak je tovar neúplný. Podmienkou úspešnej reklamácie je však spísanie reklamačného protokolu s vodičom DPD, alebo musí tovar odmietnuť prevziať.
  6.2 V prípade ďalšieho reklamačného postupu platí Reklamačný poriadok Predávajúceho, ktorí tvorí Prílohu č. 2 týchto obchodných podmienok.
  6.3 V prípade, ak reklamovaný nedostatok bol spôsobená Zákazníkom, najmä neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia tovaru na iné než určené účely, nevhodným skladovaním, neodbornou montážou, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebovaním vzniknutým obvyklým používaním, nadmerným zaťažením výrobku (v rozpore so všeobecne záväznými alebo inými predpismi, príp. s odporučením výrobcu), Zákazník sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za reklamované nedostatky spôsobené Zákazníkom, ako ani živelnou pohromou, či inou vyššou mocou.
  6.4 Predávajúci zodpovedá voči Spotrebiteľovi za nedostatky tovaru v súlade s ustanoveniami §§ 619 – 627 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Záručná doba v zmysle § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení je 24 mesiacov.
  6.5 V prípade reklamácie tovaru je Zákazník povinný ohlásiť reklamáciu na tel. čísle: 00421-2-6820 4418.
  6.6 Dopravu reklamovaného tovaru na posúdenie do sídla Predávajúceho CEWE a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava zabezpečí Predávajúci cez sieť zmluvných vodičov DPD. Náklady na dopravu hradí v plnej výške Predávajúci.

  7. Ochrana osobných údajov

  7.A Všeobecne:

  7.1 Zákazník v súvislosti so svojou registráciou na webovom sídle CEWE a.s. www.fotolab.sk poskytol Predávajúcemu v ods. 2.1 týchto obchodných podmienok uvedené údaje: (i) prihlasovací email, (ii) prihlasovacie heslo, (iii) meno a priezvisko fyzickej osoby, alebo obchodné meno právnickej osoby, alebo fyzickej osoby podnikateľa, (iv) adresu bydliska fyzickej osoby, alebo adresu sídla právnickej osoby, alebo fyzickej osoby podnikateľa, a (v) telefónne číslo/mobilné telefónne číslo.
  7.2 Zákazník súčasne s vyššie uvedenou registráciou udelil CEWE a.s. svoj výslovný súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v ods. 7.1 týchto obchodných podmienok popri plnení si povinností Predávajúceho z kúpnej zmluvy aj na to, aby CEWE a.s. uvedené osobné údaje, ako aj údaje o nákupoch tovaru a služieb (miesto nákupu, čas nákupu, názov tovaru, hodnota a platobné podmienky) počas trvania predmetnej registrácie spracovávala na účely marketingu Predávajúceho (najmä zasielanie newsletter-ov, ktorými je Zákazník informovaný o novinkách v poskytovaných službách) vrátane vykonávania marketingových prieskumov trhu (ďalej len „marketing“).
  7.3 Zákazník udeľuje súhlas so zasielaním obchodných ponúk prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to formou e-mailu, SMS, telefónom alebo faxom v súlade s § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Tento súhlas je udelený na dobu trvania vyššie uvedenej registrácie Zákazníka na www.fotolab.sk (čas platnosti súhlasu). Zákazník ďalej berie na vedomie, že môže dôjsť k prenosu jeho osobných údajov aj do iných členských štátov EÚ. Súhlas Zákazníka so spracúvaním jeho osobných údajov na účely marketingu je dobrovoľný, resp. môže požiadať o vysvetlenie ohľadom spracovania údajov a zmenu svojich údajov. Zákazník vyhlasuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé. Súhlas so spracovaním osobných údajov je odvolateľný. Uvedené odvolanie súhlasu možno kedykoľvek vykonať prostredníctvom www.fotolab.sk. Zákazník súhlasí s tým, aby po skončení platnosti tohto súhlasu boli ním poskytnuté osobné údaje bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany CEWE a.s. z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované, s výnimkou podľa § 17 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov.

  7. B Informácie v súvislosti so spracúvaním údajov podľa § 15 ods. 1 a 8 zákona o ochrane osobných údajov

  7.4 CEWE a.s. oznamuje Zákazníkovi nasledovné skutočnosti a zároveň poskytuje poučenie o jej právach ako dotknutej osoby v súvislosti so spracovávaním osobných údajov dotknutej osoby spoločnosťou CEWE a.s. ako prevádzkovateľom informačného systému podľa týchto obchodných podmienok. Vyjadrením súhlasu uvedeným v ods. 7.1 týchto obchodných podmienok dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s obsahom svojich práv pri spracúvaní osobných údajov a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov zadaných pri svojej registrácií na www.fotolab.sk, na účel špecifikovaný v ods. 7.1 až 7.3 týchto obchodných podmienok.
  7.5 Prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov je CEWE a.s., so sídlom Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31 395 937, získava osobné údaje dotknutej osoby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“), ktorý podrobne upravuje vzťah medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.
  7.6 CEWE a.s. je oprávnené spracúvať osobné údaje dotknutej osoby na to, aby uvedené osobné údaje, ako aj údaje o nákupoch tovaru a služieb (miesto nákupu, čas nákupu, názov tovaru, hodnota a platobné podmienky) počas platnosti registrácie Zákazníka na www.fotolab.sk spracovával na účely marketingu (najmä na zasielanie newsletter-ov, ktorými je Zákazník informovaný o novinkách v poskytovaných službách), vrátane vykonávania marketingových prieskumov trhu (ďalej len „marketing“).
  7.7 CEWE a.s. je oprávnené spracúvať nasledovné osobné údaje dotknutej osoby: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo/mobilné telefónne číslo a prihlasovacia e-mailová adresa dotknutej osoby a prihlasovacie heslo.
  7.8 CEWE a.s. bude získavať osobné údaje Zákazníka prostredníctvom webovej stránky www.fotolab.sk.
  7.9 Dotknutá osoba poskytuje CEWE a.s. svoje vyššie uvedené osobné údaje dobrovoľne.
  7.10 Osobné údaje budú poskytnuté vyššie uvedeným sprostredkovateľom, prípadne obchodným partnerom CEWE a.s.
  7.11 Osobné údaje budú sprístupnené zamestnancom CEWE a.s. z oddelenia marketingu, a prípadne iným zamestnancom CEWE a.s., ktorým oprávnenie nakladať s osobnými údajmi vyplýva z pracovnoprávnych vzťahov voči CEWE a.s. v zmysle pracovnoprávnych predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona č. 311/2001 Z.z. v platnom znení, z poverenia alebo zo zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom.
  7.12 Osobné údaje nebudú zverejňované. Uvedené sa však netýka možnosti spracovania údajov v rámci zverejňovaných štatistík a prehľadov predajov.
  7.13 Nepredpokladá sa prenos osobných údajov do tretích krajín. CEWE a.s. predpokladá sa prenos osobných údajov do iných členských štátov EÚ.
  7.14 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
  a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
  7.15 Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa odseku 7.14 písm. e) a f), ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
  7.16 Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
  a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
  b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu.
  7.17 Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
  7.18 Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
  7.19 Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
  a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
  c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
  7.20 Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
  7.21 Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
  7.22 Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

  Príloha č. 1: formulár na odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy >STIAHNUŤ<<
  Príloha č. 2: Reklamačný poriadok

  V Bratislave, dňa 13.10.2014

   


  * Spoločnosť so sídlom: Galvaniho 7/B, Bratislava 821 04, IČO: 31 395 937, DIČ: 2020349034, IČ DPH: SK2020349034, adresa elektronickej pošty: shop@cewe.sk, telefónne číslo: 02-68204415, číslo faxu: 02-682014423, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 842/B.


  © 2014 CEWE a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava 821 04, IČO: 31 395 937, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 842/B, kontaktné údaje: shop@cewe.sk.

 • REKLAMAČNÝ PORIADOK - FOTOPRÁCE

   

  Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti CEWE a.s. a jej zákazníkov v oblasti reklamácií týkajúcich sa spracovania foto-zákaziek (vyvolávanie filmov a vyhotovovanie fotografií, vyhotovovanie foto-darčekov), vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

   

  1. ZÁSADY PRIJÍMANIA REKLAMÁCIÍ

   

  1.1 Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady spracovaných zákaziek je zákazník povinný uplatniť v zberni, v ktorej bola zákazka prijatá na spracovanie alebo odoslaním Slovenskou poštou v prípade, keď bola zákazka objednaná cez internet na adresu zákazníka.

  1.2 V rámci reklamačného konania je zákazník povinný vyplniť reklamačný list spolu s podrobným popisom vady (omeškanie, zámena zákazky, nesprávne množstvo alebo formát zhotovených fotografií, poškodenie filmu, strata zákazky, iná vada). Zákazník je povinný pravdivo uviesť všetky požadované informácie a poskytnúť potrebnú súčinnosť.

  1.3 Spolu s vyplneným reklamačným listom je zákazník v závislosti od charakteru vady povinný predložiť aj chybnú kompletnú zákazku spolu s dokladom o zaplatení.

  1.4 Príslušná zberňa alebo predajňa Fotolab potvrdí prevzatie reklamácie na kópii reklamačného listu.

  1.5 Za neoprávnenú sa bude považovať každá reklamácia, ktorá obsahuje nepravdivé údaje alebo ak je reklamácia podaná po uplynutí lehoty na podanie reklamácie uvedenej v bode 2.1 nižšie. Taktiež za neoprávnenú sa bude považovať reklamácia, ktorá je v rozpore s údajmi o spracovaní uvedenými v cenníku /napr. voľná dĺžka digitálnych fotografií, fotografie bez úprav, atď/.

  1.6 Príslušná zberňa alebo predajňa Fotolab potvrdí prevzatie reklamácie na kópii reklamačného listu.

   

  2. LEHOTA NA PODANIE A VYBAVENIE REKLAMÁCIE

   

  2.1 Zákazník je povinný oznámiť vadu spracovanej zákazky bez zbytočného odkladu po tom, ako mal možnosť vec si prezrieť, najneskôr však v lehote do dvoch týždnov odo dňa vyhotovenia objednávky.

  2.2 Práva zo zodpovednosti za vady spracovaných zákaziek zanikajú, pokiaľ sa neuplatnili v lehote podľa bodu 2.1 vyššie.

  2.3 Reklamácie, ktoré sa týkajú kvality zhotovenej zákazky alebo predanej veci, budú zberňami alebo predajňami Fotolab prevzaté a odoslané reklamačnému oddeleniu spoločnosti CEWE a.s. na posúdenie. Reklamácie budú vybavené v čo najkratšom čase, podľa zákona v lehote 30 dní.

  2.4 Neprevzaté zákazky je zberňa povinná vrátiť po uplynutí 3 mesiacov od vyhotovenia zákazky na reklamačné oddelenie /zákaznícky servis CEWE a.s./ za účelom skartovania zákazky.

   

  3. PODMIENKY OPRÁVNENOSTI REKLAMÁCIE

   

  3.1 Zákazník berie na vedomie, že ak fotografický materiál prijatý na spracovanie nie je štandardnej kvality, pričom tento nedostatok sa nezistí už pri preberaní foto-materiálu v jednotlivých zberniach, z tohto dôvodu si spoločnosť CEWE a.s. vyhradzuje právo na prípadné neskoršie odmietnutie zákazky.

   

  4. PRÁVA VYPLÝVAJÚCE Z OPRÁVNENÝCH REKLAMÁCIÍ

   

  4.1 V prípade, že bude reklamácia reklamačným oddelením uznaná za oprávnenú v zmysle článku 3, v lehotách podľa bodu 2.3 vyššie:

  a) sa vykoná oprava prevzatej zákazky spočívajúca v nesprávnom množstve, formáte alebo zámene a jej doručenie zákazníkovi prostredníctvom príslušnej zberne, predajne Fotolab alebo Slovenskou poštou, v prípade, ak zákazník objednal zákazku cez internet s doručením Slovenskou poštou

  b) v prípade nedodržania doby dohodnutej na spracovanie sa vykoná zľava zo stanovenej ceny, a to pri prekročení dohodnutej doby o 1 deň vo výške 10%, o 2 dni vo výške 20% a o 3 a viac dní vo výške 30%, pričom deň prijatia zákazky sa do dohodnutej doby nezapočítava

  c) pri poškodení filmu počas spracovania, pri strate alebo zámene zákazky, ak sa zákazka nenájde do 1 mesiaca od uplatnenia reklamácie, poskytne spracovateľ zákazníkovi nový film zodpovedajúci kvalitou filmu, ktorý zákazník podal na spracovanie

  d) pri strate digitálnej zákazky (digitálne médium), podanú cez zberňu alebo predajňu Fotolab poskytujeme náhradu nové digitálne médium + zľavnený kupón na spracovanie 50 ks digitálnych fotografií zdarma

  e) v ostatných prípadoch sa bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi alebo dohodou zúčastnených strán.

   

   

  5. Alternatívne riešenie sporov

   

  5.1 V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

   

  5.2 Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

   

  a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

  b) presné označenie Predávajúceho,

  c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

  d) označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,

  e) dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,

  f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

   

  Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke Predávajúceho bepon.sk a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

   

   

  6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

   

  6.1 Zmyslom tohto reklamačného poriadku je zabezpečiť riadnu a včasnú ochranu práv a oprávnených záujmov zákazníka. Preto je nevyhnutné, aby reklamačné nároky zákazníka boli uplatnené riadne, včas a v súlade s postupom uvedeným v tomto reklamačnom poriadku, pri rešpektovaní vzájomných práv a povinností všetkých zainteresovaných osôb a poskytnutí potrebnej súčinnosti.

  6.2 Tento reklamačný poriadok bol prerokovaný a schválený predstavenstvom spoločnosti CEWE a.s.

  6.3 Prípadné otázky adresujte, prosím, na adresu CEWE a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava - reklamačné oddelenie, telefón 02/6820 4415 alebo e-mailom na adresu fotolab@cewe.sk.

   

   

  V Bratislave, 4.9.2013

   

 • REKLAMAČNÝ PORIADOK - E-SHOP

   

  1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

   

  1.1. Spoločnosť CEWE a.s. (ďalej len „CEWE a.s.“ alebo „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za nedostatky (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

  1.2. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

  1.3. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v každej predajni CEWE a.s., pod menom FOTOLAB.

   

  2. ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY PREDANÉHO TOVARU

   

  2.1. CEWE a.s. zodpovedá za nedostatky, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za nedostatky, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).

  2.2. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka).

  2.3. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za nedostatky až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).

  2.4. Práva zo zodpovednosti za nedostatky tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

   

  3. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA NEDOSTATKY (REKLAMÁCIE)

   

  3.1. Kupujúci si uplatňuje právo na opravu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, t.j. v ktorejkoľvek predajni FOTOLAB (§ 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu (ďalej len „záručný servis“), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise (§ 625 Občianskeho zákonníka). Adresy a telefónne kontakty záručných servisov nájde kupujúci v záručnom liste.

  3.2. Ostatné práva zo zodpovednosti za nedostatky, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, t.j. v ktorejkoľvek predajni FOTOLAB.

  3.3. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo záručný servis je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa).

  3.4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

  3.5. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

   

  4. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

   

  Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

  a)je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený v CEWE a.s., alebo predajni Fotolab.

  b)je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.),

   

  c)v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.

   

  5. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

   

  5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

  5.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

  5.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

  5.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

  5.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

  5.6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

  5.7. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

  5.8. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

   

   

  6. ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA SPOROV

   

  6.1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: shop@cewe.sk .

  6.2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

  6.3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

  6.4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

  6.5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

  6.6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
   ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
   ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

  6.7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

  6.8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

   

  7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

   

  7.1. Zmyslom tohto reklamačného poriadku je zabezpečiť riadnu a včasnú ochranu práv a oprávnených záujmov zákazníka. Preto je nevyhnutné, aby reklamačné nároky zákazníka boli uplatnené riadne, včas a v súlade s postupom uvedeným v tomto reklamačnom poriadku, pri rešpektovaní vzájomných práv a povinností všetkých zainteresovaných osôb a poskytnutí potrebnej súčinnosti.

  7.2. Tento reklamačný poriadok bol prerokovaný a schválený predstavenstvom spoločnosti CEWE a.s.

  7.3. Prípadné otázky adresujte, prosím, na adresu CEWE a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava - odchodné oddelenie, telefón 02/6820 4418 alebo e-mailom na adresu shop@cewe.sk

   

  V Bratislave, dňa 10.10.2017

Rozumiem
Táto stránka používa súbory cookies, ktoré jej pomáhajú k správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb a tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Viac informácií